top of page

שלום אהובים מקורבים

אני מרגישה שקשה לי להשתלט על שפע הידע, המידע והחומר שעוברים דרכי

ואשמח לחלוק אותו אתכם

מדיניות ופרטיות

חברת שקטי בכליל אורלי שעיה, תהא רשאית לאסוף, לשמור ולאחסן סוגי מידע שונים, לרבות מידע ונתונים אישיים, ביחס למשתמשים ו/או להכלילם במאגר ו/או מאגרי מידע, קיימים ו/או עתידיים, לפי שידול דעתה של החברה, בכל עת ומעת לעת. על מנת לרכוש מוצרים באתר, ידרש המשתמש למסור מידע פרטי. המתשמש אינו מחויב למסור את המידע כאמור, אולם אם לא יעשה כן, לא יוכל לרכוש מוצרים באתר.

פרטיות המשתמשים חשובה ביותר לחברה והחברה מכבדת אותה. החברה מחויבת לנקוט באמצעים מקובלים להגנת פרטיות המשתמשים ומודעת לצורך שלהם בהגנה וניהול של פרטיותם, בנוגע לשימושם באתר. אף על פי כן, החברה לא יכולה להבטיח פרטיות מלאה ו/או שלא יהיו חדירות לאתר ו/או לשרתי ו/או מחשבי החברה ו/או המשתמשים ו/או הפרעות ו/או שיבושים בפעילות האתר ו/או בקשר עם המידע בו ו/או חשיפות מידע. על אף כל הוראה אחרת, לא תהא החברה אחריות בקשר עם הפרות סודיות ו/או פרטיות, למעט הפרת פרטיות ככל שתינבע מזדון של החברה. ככל שתהיה חדירה למערכות החברה ו/או לאתר ו/או אדם, יחשף מידע בנסיבות שלא בשליטת החברה ו/או גוף כלשהו יקבל לרשותו מידע מהאתר, לחברה לא תהא אחריות כלשהי בקשר עם כך ו/או שימוש במידע כאמור, וכל משתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר למה מן האמור לעיל.

החברה רשאית להשתמש, לרבות באמצעות ספקיה, במידע שמשתמש יספק לה (לרבות מידע פרטי) לשיפור האתר ושירותי החברה עבור המשתמש ובכלל, להתאים את האתר לצרכיו והעדפותיו האישיים של המשתמש, לביצוע ניתוחים סטטיסטיים, כדי ליצור קשר עמו, לזיהוי ו/או אימות גישתו לאתר ו/או בקשר עם התשלומים שלו לחברה. כמו כן, החברה תהא רשאית להשתמש במידע שממשתמש יספק לה (לרבות מידע פרטי), לשנותו, לפרסמו, לגלותו ולהפיצו בקשר עם האתר, לצורך תפעול, שיפור ו/או ביצוע האתר ו/או מוצרי ו/או שירותי החברה ו/או רכישת החברה ו/או שיתוף פעולה בין החברה לבין צד שלישי כלשהו (לרבות לצורך הצעות שיש לצדדים שלישיים עבור משתמשים), לשם שמירת קשר עם המשתמשים, לשם הספקת המוצרים לרוכשיהם דרך האתר, למטרות שיווק וקישום מכירות, לטובת בדיקות של תלונות משתמשים ו/או בדיקות פנימיות ו/או לצרכים סטטיסטיים.

בנוסף, החברה תהא רשאית למסור ולהעביר את המידע לעובדיה ולספקיה, לרבות נותני השירותים שלה, מי שיבצע פעולות שיווק עבורה ו/או ספקי אמצעי תשלום; בעוד החברה עושה מאצים כדי למנוע שימוש לרעה במידע על ידי האמורים לעיל, החברה לא יכולה להבטיח זאת; כל משתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על טענות כלשהן (כלפי החברה, מי מטעמה ו/או שקשור עמה) בקשר עם שימוש כלשהו של מי מהאמורים לעיל במידע כלשהו.

החברה תהא רשאית לקרוא, לשמור, לגלות ו/או לגשת לכל מידע, לרבות כזה שמשתמש יספק לה, כפי שהיא תאמין באופן סביר שנדרש כדי (א) למלא אחר הדין החל ו/או סטנדרטים משפטיים מקובלים, הנדרש בהליך משפטי, בקשה מרשות וכיו”ב; (ב) לאכוף את התנאים, לרבות חקירת הפרות פוטנציאליות שלהם, ו/או למממש את זכויות החברה; (ג) לזהות, למנוע ו/או לטפל בתרמית, נזק ו/או נושאי ביטחון ו/או טכניים; (ד) לטפל בפניות משתמשים; ו/או (ה) להגן על זכויות, נכסים ו/או בטיחות של החברה, האתר, המשתמשים ו/או הציבור. יתר על כן, היה ויטען כי משתמש יעשה שימוש באתר שפוגע בצד שלישי ו/או מפר זכויות צד שלישי ו/או דין כלשהו, תהא החברה רשאית לגלות כל מידע של המשתמש ו/או לבצע כל פעולה אחרת. לחברה לא תהא אחריות בקשר עם מדיניות פרטיות של צדדים שלישיים ו/או הפרות פרטיות על ידי צדדים שלישיים.

ככל שהמשתמש אישר זאת במסגרת ההרשמה לאתר, הזמנת מוצרים באמצעות האתר ו/או אחרת, החברה תצהא רשאית לצרף את המשתמש לרשימת הדיוור של החברה, אשר תשמש את החברה לטובת משלוח חומר שיווקי, מידע על מוצרים ומבצעים ו/או מידע אחר בנוגע לחברה. משתמש אשר אישר את צירופו לרשימת הדיוור של החברה, מאשר לחברה לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות עמו לצורכי דיוור ישיר, ובכלל זה על מנת לשלוח לו, באמצעות דואר אלקטרוני (e-mail), מסרונים לטלפון הנייד (sms ו/או הודעות WhatsApp) ו/או בכל אופן אחר, מסרים הנוגעים למוצרים נוספים אשר מסופקים על ידי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים הקשורים עמה בקשרים מסחריים ו/או אחרים, ובלבד שבכל מסר שתשלח החברה (ככל שתשלח) למשתמש, תינתן למשתמש אפשרות להודיע לחברה כי אינו מעוניין להמשיך ולקבל מסרים כאמור. משתמש אשר מבקש להיגרע מרשימת הדיוור של החברה, ישלח לחברה הודעה מתאימה, באמצעות דוא”ל: Info@mycospring.com ו/או באמצעות לינק שיצורף למסרים שיישלחו ללקוחות הכלולים ברשימת הדיוור והחברה תסיר אותו מרשימת הדיוור בתוך 5 (חמישה) ימי עבודה מיום שתקבל החברה הוראה מן המשתמש לעשות כן.

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, לעיין מעת לעת בתכנים שיועלו או יספורסמו באתר. אין על החברה חובה כלשהי לעניין, לבדוק ו/או לפקח על תכנים כלשהם. מתן ו/או מימוש זכות העיון כאמור לא תטיל על החברה אחריות כלשהי בקשר עם תכנים כלשהם. משתמש לא יעתיק, יאסוף ו/או יוריד מהאתר מידע ו/או פרטים בקשר עם משתמשים ולא ישתמש מידע כאמור ו/או יגלאה אותו.

האתר עשוי לעשות שימוש בטכנולוגיות איתור, למשל לאיסוף מידע על הפעילות באתר ו/או כדי להיזכר במידע שמתמש נתן בעבר, וכן בצדדים שלישיים – כדי להציג או להעלות פרסומות ולחקור ולמדוד את יעילות הפרסומות. בעת השימוש באתר עשוי להיאסף מידע אודות הדפים בהם צפה המשתמש, המודעות בהן צפה, התכנים שעניינו אותו, אינטראקציות עם משתמשים אחרים, נתונים בקשר עם המכשיר באמצעותו גלש, משך זמן שהייתו באתר, הפעולות שבצע באתר ו/או באתרים ו/או יישומים אחרים אליהם הגיע באמצעות האתר וכיו”ב. האתר משתמש ב”עוגיות” (cookies) כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש בו, להתאימו להעדפות אישיות של המשתמש, לסייע בתפעולו וכיו”ב. עוגיות הן קבצי טקסט, שדפדפן המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה ושומר. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, כדוגמת הדפים בהם ביקש המשתמש, מהיכן הגיע אל האתר, אזורים באתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המשתמש יוכל להימנע מקבלת חלק מהעוגיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו (ראו בקובץ העזרה של הדפדפן). נטרול עוגיות עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל להשתמש באתר ו/או בחלקו.

החברה מתחייבת להסיר ממאגרי המידע שלה בקשר עם האתר את הפרטים האישיים של משתמש, תוך חודש אחד (1) מקבלת בקשה בכתב למחיקה כאמור, באמצעות דוא”ל לכתובת orlymami8@gmail.com.

משלוח חינם_edited.jpg
bottom of page