• Orly Shaya

המעבר המכושף מאמירים לכאן....

נסים אינם קורים…הם פשוט מתרחשים….לפני כשנה החלה שאלה חדשה לקנן במוחנו: לאן עוברים?


החצר אמנם מדהימה, גם אמירים אהובה… אבל יש לנו ילד מתבגר שזקוק למרחב, וגם כולנו, חליעלאסטרה…. ישנים במיטת יחד בסלון, שיוצאת כשהילדים ישנים…אמנם בקיץ ישנים באוהל מלכים, על אימא אדמה, מתחת לרש"בי ולמירון, עטופים כוכבים ועצי חרובים….אבל יש רגעים בהם המים עומדים…. הפוטנציאל מומש… וצריך להמשיך….