• Orly Shaya

מחזוריות השנה בתוכי ומסביבי

עודכן ב: 21 בפבר׳ 2021

לאחרונה אני מתבוננות מוקסמת ממחזוריות עונות השנה, מהספירה היהודית וחגיה, המציינים את המחוג של הזמן בשנה: תנועה מעגלית בה אנו והטבע, שוב ושוב נשנים ומשתנים. מרגש מדהים, ומסביר להבין שמחזורי השנה מסבירים את תנועתנו הפנימית, יחד עם שאר הברואים: החיות, האלמנטים והגלויים מבניהם – העצים (מורי וידידי הוותיקים). מוזמנים לזהות שגם אצלנו, כמו שאר הברואים, מקצבים טבעיים נעים במעגלים, ומאופיינים בתנועה שלבית המבצעת נסיגה, כקשת גמישה, לפני החץ החד, הנורה למרחקים.

בתשרי, עם תחילת עונת החורף, חוזרת עונת הנשירה אנחנו חוזרים להשתרשות בצ'קרה הראשונה… תום עונת היאנג (קיץ) נחגג בטקס סימבולי למיזוג האב שמיים והאם אדמה בנטילת הלולב, ותפילה לגשם שירווה את האדמה הצמאה. לאחר סוכות, הברואים נכנסים פנימה לרחם, בית, לתוך עצמם, להשתרשות מחזור חיים חדש.

בחשוון, בסימן צ'קרת המין, השנייה, מתחילה להעמיק עונת היין: העצים נושרים, החיות ואדם מארגנים את הקנים, הטבע נכנס אל הרחם הפנימית, שעות השמש מתקצרות, ואנו מרבים בשינה, חלימה וגעגועים. מזל העקרב בכוכבים, מתחיל את מחזור של השתרשות לזריעת זרע לחיים חדשים. אט אט בעונה זו רחמי הנשים בטבע מתחילים להתעבר, והעצים מתחילים את מסעם פנימה אל האדמה.

מסיק הזיתים מוציא אותנו שוב החוצה לקבל השראה לשורשים עמוקים וכדי ליצור השמן שיביא לנו את הרכות, החם, האור, הרח והחומר אל הימים הקרים, וידליק בתוכנו, בכסלו, את הצ'קרה השלישית. בתוך עונת הרחם החשוכה של כסליו, אנו מוזמנים להדליק את האור הנשמתי, שבשיאו, עם השמן שיצרנו, אנו 'עולים לבית ה