IMG_0979_edited.jpg

מהי

יוגה שמאנית מעגלית?

4accb89d-4d1b-44b2-9a97-53788f1230c1
4accb89d-4d1b-44b2-9a97-53788f1230c1

AuthorManda
AuthorManda

4accb89d-4d1b-44b2-9a97-53788f1230c1
4accb89d-4d1b-44b2-9a97-53788f1230c1

1/26

 :יוגה שמאנית מעגלית, היא שפת תרגול, לה מספר מאפיינים מובהקים

 פיתוח יחסים ארוכי טווח ואוהבים עם התרגול הביתי/אישי

 טיפוח שפה פנימית מרפאת, אוהבת, מקבלת וקשובה לצרכים

 למידה של מקצבים מחזוריים

 "טיפוח ושכלול של ה"מתבונן הער", "המאסטר הפנימי

 השפה המעגלית מלמדת את המתרגל ללמוד להיות המורה והמרפא של עצמו

 

מעגל החיים מורכב שני חלקים משלימים

האחת, כגל יורד מטה...אל האמא הנקבית שהיא פנים האדמה, הלילה, הנשיפה, ההרפיה, החורף, הרחם, הריכוזיות והצימצום, בה נולדים ומתהווים הדברים

ושני הוא הגל העולה מעלה, שבא לידי כצמרת העץ מתרחבת ונפתחת החוצה ולכל הכיוונים: מעלה ואל המרחבים. במחזור הנשימה היא השאיפה,, במחזור השנה הוא הקיץ, במחזור היממה, הוא היום, זמן פעולה, אתגר ופעולה

 

בבסיס השפה מעוגנת ההקשבה למקצבים טבעיים, המבוססים על דיאלוג משלים בין הזכרי והקווי, לנקבי והמעגלי. אחד מן הביטויים לכך, הוא תרגול קבוע של סדרת בסיס, המהווה ציר, עליו לומדים התלמידים וריאציות שונות

להתאמת התרגול למקצבים הטבעיים

הנה אנחנו כאן

כאן אפשר להוסיף עוד טקסט, כזה שקשור למוצר/וידאו/קישור שיהיה פה.