top of page
IMG_0979_edited.jpg

מהי

יוגה שמאנית מעגלית?

[

\/

Heading 3

,יוגה שמאנית מעגלית, היא שפת תרגול
.שנולדה, מתוך הקשבה לטבע ולעצמי
היא התפתחה דרכי, מתוך ההתמדה בתרגול היומי ( 23 שנות לימוד ותרגול)
ומבוססת מההשראה, של מיטב המורים, יחד עם, המורים המקוריים: האלמנטים המבורכיםעקרונות יסוד של שפת היוגה-השמאנית- המעגלית

למידה של מקצבים טבעיים/מחזוריים*

טיפוח שפה אוהבת, מתוך ערנות לעדות הפנימית *

פיתוח יחסים ארוכי טווח ואוהבים עם התרגול הביתי*

טיפוח ושכלול של ה"מתבונן הער" - "המאסטר הפנימי״*

.שכלול היכולת לתמרון אישי, עם התרגול הביתי, כמענה קשוב, לצרכים המשתנים, עם מחזורי החיים *   


:השפה המעגלית מושתת על הכרה במקצבים מעגליים-משלימים, טבעיים, קוד ׳הקטבים המשלימים׳

היין היאנג, הזכרי- הנקבי, השמשי- הירחי, הסביל והפעיל, המעגלי והקווי


על צירה של ׳סדרת האם׳ נלמד את גופנו, על צרכיו המשתנים, מתוך הקשבה רב מערכתית, של שתי האכיות המשלימות, עם
כלל מחזורי החיים: מחזור הנשימה: שאיפה ונשיפה, עקרון התנועה המשלימה: התארכות והעמקת העזיבה
.מחזורי הלבנה ומחזורי השנה,המיזוג בין הקווי למעגלי מוליד את צורת הספירלה
המהווה בסיס אורגני, למבנה סדרת התרגול הקבועה, של השפה המעגלית. ״סדרת האם״
מהווה עוגן ללמידה ועל צירה נלמד את עצמינו, על צרכינו המשתנים, עם המקצבים הטבעיים


מוזמנים לשכב על המזרון להקשיב לה, להצטרף ל"קורס בסיס", להתאהב בגופכם ובה

Heading 5
bottom of page