• Orly Shaya

השניות וההשתנות, על צירו של עמוד השדרה, עם מחזור השנה

לאחרונה אני מתבוננות מוקסמת ממחזוריות עונות השנה, מהספירה היהודית וחגיה, המציינים את המחוג של הזמן בשנה: תנועה מעגלית בה אנו והטבע, שוב ושוב נשנים ומשתנים...

מפתיע, לא מפתיע, מרגש, מדהים ומסביר, להבין שמחזורי השנה מבטאים את תנועתנו הפנימית, יחד עם שאר הברואים: החיות, האלמנטים ו...הגלויים מבניהם – העצים (מורי וידידי הוותיקים)הבנת מחזוריות הטבע, מאפשרת קשר עמוק וטבעי, בינינו ובין הבריאה, על מקצבינו הטבעיים, במחזוריות הנשימה, היממה, הלבנה והשנה, בתנועה מעגלית, משלימה בין: איכות היין- כרחם שחורה: במחזור הנשימה כנשיפה, במחזור היממה כלילה, ובעונות השנה, כעונת החורף הפורייה.